TAG Bằng cấp・Tìm việc・Chuyển việc

Cách viết sơ yếu lí lịch

Ở Nhật, kể cả việc làm thêm cũng cần “sơ yếu lí lịch”. Khi viết “sơ yếu lí lịch” không được viết ẩu như khi gh…